วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Wh- Question

    

    การถามคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่ Yes หรือ No เรียกคำถามประเภทนี้ว่า Question
word หรือ Wh-Question ได้แก่คำถามที่มักจะ ขึ้นต้นด้วย Wh เช่น What, Where , When, Why,
Whose, Which, Who, Whom ยกเว้น How , How much , How many , How long etc.
ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย Wh แต่ก็เป็นคำถามประเภท Question word หรือ Wh-Question เหมือนกัน


สรุปเป็นโครงสร้างใช้รูปประโยคำถาม ดังนี้
Wh+ was+ subject (singular)+ .............. ?
Wh+ were+ subject (plural)+ .............. ?
Wh+ did+ subject+ verb 1+ .............. ?


What (noun) ( อะไร )
Where (ที่ไหน)
When (เมื่อไร)
Why (ทำไม)
Who (ใคร)
was
were
Subject
+ …………… ?
did
Subject
Verb 1 + …… ?
How ( อย่างไร เท่าไร)
How many + N (พหูพจน์) มากเท่าไร
How much + N (นับไม่ได้) มากเท่าไร
How long ( ยาว หรือ นานเท่าไร)การใช้ question word ในการถามและตอบคำถามเมื่อกริยาในประโยคเป็น be ( verb to be ) ทำได้ ดังนี้
Wh+ was+ subject (singular)+ ................ ?
Wh+ were+ subject (plural)+ ................ ?

ตัวอย่าง (Example)
ประโยคคำถาม
A:Where
was
he
she
it
I
http://www.thungyaiwit.ac.th/sumittra/images/space.giflast night?
were
you
we
they
ประโยคคำตอบ

B:He
She
It
I
was
at home
last night.
You
We
They
wer

การตั้งคำถามและตอบคำถามด้วย Wh – questions
ประโยคคำถาม
ประโยคคำตอบ
What was he two years ago?
He was a student two years ago.
Where was he a student two years
ago?
He was a student at Thung Yai two
years ago.
When was he a student at Thung Yai?
He was a student at Thung Yai two
years ago.
Why was he a student at Thung Yai ?
He was a student at Thung Yai because
he lived in Thung Yai.
How long was he a student at Thung
Yai?
He was a student at Thung Yai for three
years.
How many students were there at
Thung Yai two years ago?
There were nine hundreds students at
Thung Yai two years ago. 


Exercise

Choose the best WH word:
  1.  do you want to eat? Pasta and cheese.
  2.  do they smoke? Cigarettes.
  3.  does John drive? Cars.
  4.  do we get up? Early in the morning.
  5.  does that girl go swimming? At the club.


         แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น