วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Preposition

Preposition
คำบุพบท
            คือคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง คำนามหรือคำสรรพนาม กับคำอื่นในประโยค
            Sue and Sam are are in the room.             ซูและแซมอยู่ในห้อง
            Sue and Sam  – ซูและแซม  เป็นคำนาม     เป็นประธานของประโยค
            are – อยู่                     เป็นคำกริยา               เป็นกริยาของประโยค
            in – ใน                         เป็นคำบุพบท             แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ซูและแซมกับ ห้อง
            the room – ห้อง         เป็นคำนาม                 เป็นส่วนที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์
            The cat is sleeping under the bed. แมวนอนหลับอยู่ใต้เตียง
            The cat – แมว            เป็นคำนาม                 เป็นประธานของประโยค
            is sleeping – หลับ      เป็นคำกริยา               เป็นกริยาของประโยค
            under – ใต้                  เป็นคำบุพบท             แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
                                                                                    แมว”  กับ เตียง
            the bed – เตียง           เป็นคำนาม                 เป็นส่วนที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์
            คำบุพบท (preposition) แบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆได้ ดังนี้

1.    Prepositions of Places – คำบุพบทเกี่ยวกับสถานที่ หมายถึง คำบุพบทที่บอกตำแหน่งแหล่งที่ว่าสิ่งนั้นๆ
อยู่ที่ไหน
  บ้างก็เรียกบุพบทเหล่านี้ว่า  preposition of positions เช่น


prepositions(คำบุพบท)
meaning
(ความหมาย)
example
(ตัวอย่าง)
across
above
below
over
under
before
after
around
between
among
at

from
to
behind
by
near
beside
on

in
  
ตรงข้าม
สูงกว่า
ต่ำกว่า
เหนือ
ใต้
ข้างหน้า
ตามหลัง
รอบๆ, ทั่ว
ระหว่าง (2 สิ่ง)
ระหว่าง (3 สิ่งขึ้นไป)
ที่

จาก
ถึง
ข้างหลัง
ใกล้, ข้าง
ใกล้, ข้าง
ใกล้, ข้าง
บน

ในOur school is across the temple.
The light is above the gate.
The plane is flying below the clouds.
The light is over the door.
The ruler is under the carpet.
Tom is walking before John.
The cat ran after the mouse.
We put the flowers around the table.
Thailand is between Burma and Laos.
Thailand is among Burma ,Laos, and Malaysia.
The children sit at the desk.
I live at Meesuk Village.
They came from Japan.
I go to school by bus.
They live behind the hill.
Her house stands by the river.
Our school is near the lake.
It stands beside the tree.
The dog is on the chair.
She lives on Sukhumvit Street.
We live in town.
They live in Udornthani.
 
 
2. Prepositions of Time – คำบุพบทเกี่ยวกับเวลา หมายถึง คำบุพบทที่บอกกาลเวลา เช่น

Prepositions
(คำบุพบท)
meaning
(ความหมาย)
example
(ตัวอย่าง)
after
before
between
during
at
by
from
until (หรือ till)
to
in


on
within
ภายหลัง
ก่อน
ระหว่าง
ในช่วงเวลา
ณ เวลา
ภายใน
ตั้งแต่
จนกระทั่งถึง
จนกระทั่งถึง
ใน


ใน
ภายใน
It  is cold after November.
Before 1985 my family lived in Puket.
I often phone my son between 5 and 6.
That guard works during the night.
I always get up at seven o’clock.
Mother will arrive by 5 o’clock.
The school will be open from November.
We will do homework until midnight.
They lived with me from April to July.
I often watch television in the evening.
I was born in 1986.
I was born in February.
I was born on February 11.
Father will come back within two days.


     3. Prepositions อื่นๆ เช่น

prepositions
(คำบุพบท)
meaning
(ความหมาย)
example
(ตัวอย่าง)
about
with
without
เกี่ยวกับ
กับ
โดยไม่มี
This book is about AIDS.
She lives with her grandmother.
Kim learns Thai without a dictionary.
              แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
http://www.lks.ac.th/banturng/terng/pageone.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น